Menu Đóng

[ Bài 6 ] – Quản lý Text và Dim chuyên nghiệp trong Autocad

Nội dung bài học Autocad số 6:

  • Nhập và hiệu chỉnh văn bản
  • Ghi và hiệu chỉnh kích thước
  • Quản lý kiểu kích thước
  • Bản vẽ mẫu trong Autocad 2015

Video bài học Autocad số 6: